BO&GO

Aviso Legal

Aviso Legal

Para os efectos do disposto a Lei 34/2002 do 11 de xullo, servizos da sociedade de información e de comercio electrónico, a continuación, indícanse os datos de «Información xeral» desta web e datos a efectos de notificacións:
Titular da páxina: DAVID MIRAZO NIETO ( BO& GO La Marina ) 
N.I. F.: 44817339E 
Dirección: Av. Montoto, 9, 15001 A Coruña 
Teléfono: 698 19 35 05.

Contido do sitio web: A información incluída no sitio web seguiu os requirimentos pedidos pola Lei, pero de ningún xeito iso implica que teña que estar necesariamente detallada, completa, exacta ou manterse actualizada, debido, no seu caso, ás variacións que poidan producirse na normativa, xurisprudencia ou outros documentos de interese considerados. A utilización da información proporcionada a través deste sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, non sendo David Mirazo Nieto en ningún caso, responsable dos erros ou omisións que puidesen existir, así como da aplicación ou uso concreto que poida facerse da mesma.

Ligazóns 
David Mirazo Nieto non asume ningunha responsabilidade sobre as ligazóns cara a outros sitios ou páxinas web que, no seu caso, puidesen incluírse no mesmo, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos.

Política de privacidade
De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de DAVID MIRAZO NIETO con DNI: 44817339E, con domicilio en Av. Montoto, 9, 15001 A Coruña coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumprimento coa normativa vixente, DAVID MIRAZO NIETO informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.
Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.
DAVID MIRAZO NIETO informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que DAVID MIRAZO NIETO comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.
De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.